hoppa till huvudinnehållet
Två tjänster som förvaltningsrättsdomare (T 11) vid Östra Finlands förvaltningsdomstol - Östra Finlands förvaltningsdomstol

Vid Östra Finlands förvaltningsdomstol ledigförklaras två tjänster som förvaltningsrättsdomare T 11 fr.o.m. 1.6.2024.

Förvaltningsdomstolen är i rättskipningsärenden huvudsakligen domför i sammansättningar med tre eller två domare. Domarna är oberoende när de utövar sin domsrätt, men de arbetar i nära samarbete med andra domare, föredragande och förvaltningsdomstolens förvaltningspersonal. Domarna arbetar inom de centrala delområdena av rättskipningsverksamheten, såsom förberedelse av anhängiggjorda mål och ärenden, processledningen samt skrivande och avgörande av beslut.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Bestämmelser om utnämningsgrunderna och behörighetsvillkoren för förvaltningsrättsdomare finns i domstolslagen (673/2016). Av den som utnämns till domare krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk (finska) inom domstolens domkrets samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket (svenska).

Av sökanden förväntar vi oss

I domaruppdraget är det viktigt att ha förmåga att ta ansvar för kollegiets övergripande uppgift samt god samarbetsförmåga med hela personalen. I förvaltningsdomstolen betonas ett interaktivt och diskuterande arbetssätt. Det är centralt i domarens arbete att domaren kontinuerligt upprätthåller och utvecklar sin yrkesskicklighet.

I uppgifterna behövs stark förtrogenhet med och intresse för förvaltningsrättsliga frågor. Våra nuvarande domare har samlat in sin tidigare erfarenhet till exempel vid allmänna domstolar, förvaltningsmyndigheter, den privata sektorn eller i olika organisationer.

Förmåner Vi erbjuder en intressant och ansvarsfull arbetsuppgift i en sakkunniggemenskap som sörjer för arbetstagarnas välbefinnande. För våra anställda möjliggör vi bland annat stöd för stimulerande verksamhet och motionsverksamhet, utbildning som utvecklar olika yrkesfärdigheter samt möjlighet till flexibelt arbete, såsom distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Den valda personen ska före utnämningen lämna en redogörelse för sina bindningar ( statstjänstemannalagen 8 a §).

Kontaktinformation

interimistisk överdomare Karoliina Hyvärinen tfn 029 56 42536
interimistisk förvaltningsdirektör Tuula Neuvonen tfn 029 56 42539

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Domstolsverket

  Domstolsverket
  PB 100
  00085 Helsingfors

 • Organisation

  Förvaltningsdomstolen är en allmän regional förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga överklaganden och övriga ärenden som enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller annan lag faller inom ramen för dess behörighet. Östra Finlands förvaltningsdomstol är en tvåspråkig domstol som finns i Kuopio.

  plats
  Kuopio

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Kuopio
  Minna Canthin katu 64
  70100 Kuopio
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Ansökningarna ska i första hand lämnas in via det elektroniska rekryteringssystemet. Uppgifterna om dem som sökt på något annat sätt förs in i rekryteringssystemet. Ansökningsblanketten innehåller en förfrågan som gäller domarförslagsnämndens elektroniska delgivning.

  Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag som är högst tre månader gammalt eller behövliga intyg över examina och arbetserfarenhet. Kom ihåg att kontrollera riktigheten av matrikelutdraget i fråga om anteckningar som eventuellt saknas (t.ex. vicehäradshövdingstitel, språkkunskaper och anteckning om advokatexamen). När man beställer ett matrikelutdrag för att söka en tjänst som domare ska man välja ett matrikelutdrag där uppgifterna är på arbetsgivarmyndighetsnivå/organisationsnivå. Där ska synas personbeteckning och av utdraget ska det också framgå att användningsändamålet är att söka en tjänst, ett uppdrag eller en arbetsplats.

  Domstolsverkets dataskyddsbeskrivning som gäller rekryteringsprocessen i samband med domartjänster:
  https://www.tuomioistuinvirasto.fi/sv/index/nbortgcbe/dataskydd/behandlingavpersonuppgifterviddomstolsverket/processenfortillsattandeavdomartjanster.html

  Notera vänligen domarförslagsnämndens anvisningar om vad annat en god ansökan gärna ska innehålla. Anvisningar för dem som söker domartjänster finns på domarförslagsnämndens webbplats: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/domstolsvasendet/namnder/domarforslagsnamnden/anvisningarforsokandeavendomartjanst.html
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Distansarbetet baserar sig på frivillighet och distansarbete kan utföras om arbetsuppgifterna tillåter det. Ämbetsverkets anvisningar om distansarbete innehåller föreskrifter och rekommendationer om hur distansarbete ska ordnas och om närvaro vid ämbetsverket. Till exempel en ny arbetstagare förutsätts arbeta vid ämbetsverket under introduktionsfasen. Man kommer närmare överens om principerna för distansarbete och om hur man kan hålla distansarbetsdagar.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tillämpas inte.
 • Löneuppgifter: Lönen för uppgiften baserar sig på löneklass T 11 i det preciserande tjänstekollektivavtalet om domares och juristers löner vid domstolarna.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.